گاهی خدا...

 

گاهی خدا؛

آدم ها را به آرزوهای کوچکشان می رساند؛

تا آن ها کوچکی خودشان را ببینند ...!ا

/ 5 نظر / 27 بازدید
کلبه مهر

عالیه.به وب منم یه سر بزن.[لبخند]

محمد داداشی

الهی!!! گـاهی حجـم دنیـای درونـم از وجـودت تهـی میشـود ، آنوقـت مـن میمـانم و تنـهایی و تـرسهایم ، درها دیوار می شـود به رویـم، و امیدهایم یک آرزوی دور از دسترس ، تنـها نـور وجود توسـت که دلـم را آرام نـگاه مـی دارد، پـس نـورت را هـر روز به دلم بتابان...!!!