❀❁ گلبرگ ❁❀

ذهن ما باغچه ایست/ گل در آن باید کاشت / تا نروید علف هرز در آن / زحمت کاشتن یک گل سرخ / کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

تیر 94
7 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
مرداد 92
26 پست
تیر 92
32 پست
خرداد 92
18 پست
اسفند 91
36 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
27 پست
آبان 91
6 پست